AL-2 Separationsanlæg

Kontinuerlig kemisk/mekanisk filtrering

AL-2 Separationsanlæg

AL-2 Separationsanlæg er baseret på en kombination af kemisk og mekanisk filtrering af procesvand og spildevand. Indblanding af fældningskemi samt pH-regulerende middel efterfulgt af polymer skaber flokke som kan frafilteres med et AL-2 Båndfilter.

Filteringen kan anvendes til udskilning af partikler og urenheder i procesvand, spildevand og kondensat f.eks. tørstof, fedt, olie, maling, tungmetaller, reduktion af COD (chemical oxygen demand) eller lignende.

AL-2 Separationsanlæg har mange fordele:

  • Gennemløbsanlæg med kontinuerlig flow/drift
  • Interval drift af båndfilter som sikrer en god rensning gennem filtermåtte
  • Skånsom fjernelse af partikler og urenheder
  • Kombineret filtrering og afvanding
  • Automatisk afrensning af filterdugen
  • Højdriftsikkerhed
  • Lavt støj niveau
  • Automation og overvågning med PLC-styring tilbydes

AL-2 Teknik A/S tilpasser og fremstiller anlæggene til krav og behov. Standard anlæg kan leveres til vandmængder fra 0.5 m³/time til 36 m³/time, hvorefter skalering til større vandmængder sker med modulopbygning af flere blandekar og båndfiltre. Dermed kan AL-2 Teknik A/S tilbyde løsninger til alle vandmængder.

AL-2 Båndfilter er et vigtigt element i separationsanlægget. Filtreringgraden kan vælges efter krav og behov.

Processen gennem AL-2 Separationsanlæg

Proces-/spildevand pumpes ind blandekaret af separationsanlægget, hvor den kemiske separation foretages. Her tilsættes kemi for udfældning af partikler samt pH-regulering. Derefter indblandes polymer for at partiklerne danner flokke som lettere kan frafilteres. Flokkene føres ud på båndfilteret, hvor de filtreres fra på båndfilteret for at opnå en adskillelse af slam/partikler og renset vand.

Trin 0:
Spildevand
Trin 1:
Udfældning
Trin 2:
Flokning
Frafilteret partikler
Trin 3:
Separation
Renset vand

Videoer

Eksempler på drift og forsøg med AL-2 Separationsanlægget.

Indbygning / Transportabel

AL-2 Separationsanlæg kan tilpasses og fremstilles efter kundespecifikke behov. Der er ikke nødvendigvis plads til et separationsanlæg, når behovet for spildevandsrensning opstår. Vi tilbyder derfor at opbygge et komplet separationsanlæg i en container, f.eks. 20 fod eller 40 fod, alt efter behov. Det giver derudover muligheden for lettere at flytte eller transportere anlægget hvis nødvendigt. Mindre kompakte løsninger kan også fremstilles efter specifikke behov.